Słownik telekomunikacyjny

SŁOWNIK POJĘĆ TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zespół voip24sklep.pl specjalnie dla Was stworzył słownik profesjonalnych zwrotów często określających funkcję sprzętu telekomunikacyjnego. Jeżeli w opisie produktu jest niezrozumiały zwrot tutaj wciskając ctrl+F i wpisując szukane słowo znajdziesz odpowiedz.

 

A

 

ACC (Alarm Casual Call) jest to usługa budzenia. Działa jednorazowo – centrala telefoniczna automatycznie wysyła sygnał dzwonienia o określonej wcześniej godzinie. ACRP (Alarm Call Repeated Programmed) jest to usługa budzenia. Działa wielokrotnie – centrala telefoniczna automatycznie wysyła sygnał dzwonienia w określonym wcześniej dniu i godzinie.

Adres IP jest to unikalny w skali świata numer, jaki posiada każdy komputer podłączony do Internetu.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) jest to technologia służąca do realizacji transmisji danych. Używana jest najczęściej do realizacji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jej zasadniczą cechą jest brak symetrii przepływności łącza: transmisja danych z sieci do klienta (downstream – w dół sieci) jest najczęściej dziesięciokrotnie wyższa niż w kierunku transmisji danych od klienta do sieci (upstream – w górę sieci). Takie podejście wynika z tego, że klient głównie ściąga dane z siec,i a zdecydowanie mniejszą ich część wysyła do sieci.

AOC (Advice Of Charge) jest to informacja o koszcie połączenia.

AOCD (Advice Of Charge During the call) jest to informacja o koszcie połączenia przekazywana w czasie trwania rozmowy

AOCE (Advice Of Charge at the End of the call) jest to informacja o koszcie połączenia przekazywana po jego zakończeniu.

AOCS (Advice Of Charge at the Start of the call) jest to informacja o koszcie połączenia przekazywana w momencie jego zestawienia.

ARS(Automatic Route Selection) jest to usługa w centralach PABX powalająca na automatyczne wybieranie drogi połączenia (danej linii telefonicznej), która w danej chwili jest najtańsza. Np. połączenie lokalne w godzinach 08.00-18.00 jest najtańsze u operatora 1 więc przez jego sieć centrala PABX realizuje to połącze, a w godzinach 18.00-08.00 jest najtańsze u operatora 2 więc w tych godzinach centrala PABX realizuje połączenia telefoniczne przez sieć drugiego operatora. Oczywiście w jakich godzinach są realizowane jakie połączenia centrala telefoniczne "wie" dzięki temu, że wcześniej została odpowiednio zaprogramowana przez osobę ją obsługującą.

ASR (Automated Speech Recognition) jest to funkcja stosowana w systemach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych umożliwiająca rozpoznawanie mowy lub określonych słów i przez to wydawanie konkretnych poleceń systemom komputerowym. Funkcja ta pozwala na budowę systemów bezosobowej obsługi klienta.

 

B

Bajt (Byte) jest to pojedyncza informacja utworzona z ośmiu bitów, np. litera lub cyfra. W skrócie oznaczana jest literą „B”. W praktyce (np. rozmiar pliku) jest podawana jako odpowiednia wielokrotność bajtu tj. KB, MB lub GB.

Billing to szczegółowy wykaz połączeń udostępniany przez operatorów w postaci wydruku papierowego (zazwyczaj płatnego) lub w postaci elektronicznej - na nośnikach typu dyskietka lub płyta CD, albo on-line za pośrednictwem Internetu.

bit (binary digit) jest to podstawowa i najmniejsza jednostka informacji przedstawiana w postaci zera lub jedynki i oznaczana literą „b”. Informacja ta dla danego urządzenia np. komputera oznacza, że w danym obwodzie elektrycznym prąd nie płynie (0) lub płynie (1). Poprzez przesłanie dwóch bitów można opisać 4 różne stany: 00, 01, 10 i 11, co oznacza, że dane urządzenie może „przyjąć” i przetworzyć 4 różne informacje. Przyjęto, że standardem informacji jest używanie ośmiu bitów, które tworzą Bajt, a to już umożliwia przesłanie i opisanie 256 różnych informacji.

Bluetooth to technologia bezprzewodowej transmisji głosu (np. w zestawach do telefonów komórkowych) i danych (np. komunikacja pomiędzy komputerami), która umożliwia realizację transmisji z prędkością do 1 Mbit/s na odległość do 10 do 100 metrów. bps

bps lub b/s (bit per second) jest to jednostka określająca ilość danych przesyłanych w czasie jednej sekundy pomiędzy dwoma urządzeniami (w dosłownym tłumaczeniu bitów na sekundę). W praktyce używa się większych jednostek miary określających ilość przesłanych danych (inaczej mówiąc szybkość przesyłu danych np. w łączu szerokopasmowym): kiloBajty na sekundę (1 kbps = 1024 bps), MegaBajty na sekundę (1 Mbps = 1024 kbps), GigaBajty na sekundę (1 Gbps = 1024 Mbps).

BTS(Base Transceiver Station) jest to końcowa stacja odbiorczo-nadawcza w sieciach komórkowych GSM, łącząca terminale ruchome (telefony) z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. Innymi słowy jest to interfejs łączący centralę sieci komórkowej z telefonem komórkowym. Telefon komórkowy korzysta z sygnału tej stacji bazowej, której sygnał jest najsilniejszy w danym miejscu.

 

C

CFNR(Call Forwardind No Reply) jest to przekierowanie połączeń w przypadku braku podniesienia słuchawki – jeśli po określonym czasie nie nastąpiło odebranie połączenia, następuje jego przekierowanie na inny dowolnie wybrany numer telefoniczny (stacjonarny lub komórkowy).

CFR (Call Forwarding Resctriction) jest to blokada pozwalająca na uniemożliwienie wykonania przekierownia na swój numer telefonu.

CFU (Call Forwarding Unconditional) jest to natychmiastowe przekierowanie połączeń przychodzących, na inny dowolnie wybrany numer telefoniczny (stacjonarny lub komórkowy).

CIR(Committed Information Rate) jest to parametr określający minimalną gwarantowaną przepływność binarną łącza transmisji danych (stosowany głównie w sieciach Frame Relay).

CLIP(Calling Line Identification Presentation) to usługa polegająca na prezentowaniu na wyświetlaczu Twojego telefonu (lub specjalnej przystawki do telefonu) numeru osoby dzwoniącej do Ciebie. Usługę udostępniają sieci stacjonarne oraz sieci komórkowe.

CLIR(Calling Line Identification Restriction) to usługa polegająca na zablokowaniu prezentacji swojego numeru telefonicznego - dzwoniąc do innej osoby Twój numer nie będzie się prezentował, nawet jeśli osoba do której dzwonisz ma włączoną usługę CLIP. Usługa jest realizowana przez operatorów sieci stacjonarnych jak i sieci komórkowych.

CLIRO(Calling Line Identification Restriction Override) jest to usługa polegająca na ignorowaniu blokady prezentacji numeru abonenta dzwoniącego na dany numer – numer wyświetli się mimo, że osoba dzwoniąca ma włączoną usługę CLIR.

COLP(Connected Line Indentification Presentation) jest to usługa polegająca na prezentacji numeru telefonu, z którego faktycznie wykonywane jest połączenie – usługa ma znaczenie, gdy otrzymujemy połączenia z numeru, z którego jest przekierowane połączenie na nasz numer.

COLR(Connected Line Indentification Restriction) – jest to usługa polegająca na zablokowaniu prezentacji numeru telefonu, z którego faktycznie wykonywane jest połączenie, poprzez numer przekierowujący.

COLRO(Connected Line Indentification Restriction Override) jest to usługa polegająca na ignorowaniu blokady prezentacji numeru telefonu, z którego faktycznie wykonywane jest połączenie – numer wyświetli się mimo, że osoba dzwoniąca ma włączoną usługę COLR.

CONF(Conference Calling) jest to połączenie konferencyjne pozwalające na prowadzenie jednoczesnej rozmowy z dwiema osobami – następuje połączenie trójstronne lub wieloma osobami w przypadku sieci ISDN.

CT (Call Transfer) jest to usługa umożliwiająca przekazanie przyjętej rozmowy do innej osoby.

CW(Call Waiting) jest to informacja o połączeniu oczekującym – w trakcie trwania rozmowy, abonent jest informowany sygnałem w swojej słuchawce, że ktoś inny próbuje się do niego dodzwonić (ktoś oczekuje na połączenie). Po otrzymaniu takiego sygnału, abonent może odrzucić nową przychodzącą rozmowę, rozłączyć obecnie trwającą rozmowę i odebrać oczekującą, odebrać rozmowę oczekującą, podtrzymując trwającą (CH).

 

D

DDI (Direct Dialling In) jest to usługa stosowana w centralach PABX, polegająca na możliwości bezpośredniego dzwonienia na numery wewnętrzne centrali PABX bez udziału osoby pośredniczącej np. telefonistki – każdy użytkownik centrali PABX ma swój miejski numer, który jest wykreowany w centrali PABX, na bazie numeracji wykupionej od danego operatora. Minimalna liczba numerów którą dostarcza operator wynosi 10 szt., co oznacza, że 10-ciu użytkowników wewnętrznych może mieć numery miejskie.

DECT (Digital Enhanced Cordless Telephony) jest to standard cyfrowej bezprzewodowej telefonii, wykorzystujący pasmo 1880 – 1900 MHz. Działa na niewielkich odległościach, wykorzystując do zestawiania połączeń między siecią telefoniczną podłączoną do stacji bazowej systemu a przenośnymi słuchawkami, 10 kanałów radiowych, które mogą być powielane poprzez zastosowanie zwielokrotnienia czasowego TDMA, dzięki czemu jednocześnie system może obsługiwać do 120 abonentów.

DISA(Direct Inward System Access) jest usługą dostępną w centralach PABX, polegającą na możliwości włączenia zapowiedzi słownej, w której jest zawarta informacja o tym jaki numer wewnętrzny wybrać (tylko z telefonu z wybieraniem tonowym) aby połączyć się z właściwą osobą lub miejscem w firmie. Przykładowo, zapowiedź może brzmieć: Dodzwoniłeś się do firmy XXX, wybierz tonowo numer wewnętrzny: dział handlowy 10, serwis 11, faks 12 lub poczekaj na zgłoszenie się telefonistki.

Rozwiązanie to nie jest zbyt korzystne dla dzwoniącego, ponieważ za czas w trakcie którego jest odsłuchiwana zapowiedź i za czas oczekiwania na połączenie z danym numerem wskazanym w zapowiedzi, osoba dzwoniąca już płaci.

DLNA(Digital Living Network Alliance) jest organizacją wspierającą kompatybilność przewodowych i bezprzewodowych urządzeń elektroniki użytkowej. Technologia DLNA umożliwia tworzenie środowiska domowego, w którym współdziałają urządzenia elektroniczne różnych producentów, stanowiąc wspólną platformę łączności udostępniającą różne multimedia.

DND(Do Not Disturb) jest to blokada połączeń przychodzących – jeśli nie abonent nie chce aby mu przeszkadzano, po włączeniu tej usługi wszystkie połączenia będą odrzucane I osoba dzwoniąca usłyszy sygnał zajętości.

DSL (Digital Subscriber Line) jest to technologia umożliwiająca realizację szerokopasmowej transmisji danych na analogowym łączu telefonicznym POTS. Najczęściej wykorzystywana w usłudze dostępu do Internetu. Technologia ta obejmuje całą rodzinę usług szerokopasmowej transmisji danych w której znajdują się technologie: ADSL, HDSL, IDSL, RADSL, SDSL, SHDSL, UDSL, VDSL (ogólnie xDSL, gdzie x zastępuje się właściwymi literami).

DSS1(Digital Subscriber Signaling System No. 1) jest to standard sygnalizacji abonenckiej realizowany za pośrednictwem kanału D sieciach telefonii ISDN.

DTMF(Dual Tone Multi Frequency) jest to nazwa sygnalizacji wielotonowej stosowanej w urządzeniach telefonicznych z klawiaturą przyciskową. Każdy numeryczny przycisk ma przypisane jednocześnie dwie częstotliwości akustyczne, których składowe po wciśnięciu danego przycisku są przesyłane do urządzenia po drugiej stronie linii (np. do centrali telefonicznej w celu połączenia się z innym abonentem).

 

E 

E1 jest to europejski standard realizowanej transmisji danych o przepływności 2,048 Mbit/s z wykorzystaniem interfejsów G.703 i G.704. Zawiera 32 kanały 64 kbit/s (30 kanałów głosowych i 2 kanały sygnalizacyjne).

E2jest to europejski standard realizowanej transmisji danych o przepływności 8,448 Mbit/s. Zawiera 128 kanałów głosowych 64 kbit/s.

E3jest to europejski standard realizowanej transmisji danych o przepływności 34,368 Mbit/s, czyli 16 łączy E1. Zawiera 512 kanały głosowe 64 kbit/s.

E4jest to europejski standard realizowanej transmisji danych o łącznej przepływności 139,26 Mbit/s, czyli 4 strumienie E3.

E5 jest to europejski standard realizowanej transmisji danych o łącznej przepływności 565,148 Mbit/s, czyli 4 strumienie E4.

EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) jest to technologia pakietowego przesyłu danych w sieciach komórkowych (np. dostęp do Internetu z laptopa poprzez stosowny modem), umożliwiająca przesył z prędkością nawet 400 kbit/s.

EHS (Electronic Hook Switch) jest urządzeniem łączącym telefon z zestawem słuchawkowym. Może być używany ze słuchawkami korzystającymi z technologii DECT i Bluetooth. Umożliwia sterowanie połączeniami z poziomu zestawu słuchawkowego: odbieranie, kończenie, sygnalizacja połączenia

EIR (Excess Information Rate) jest to dodatkowa przepływność binarna dostępna chwilowo w łączu transmisji danych, ponad przepływność, która została zagwarantowana dla tego łącza, która jednak nie może być przekroczona. Jest ona zawsze większa niż CIR.

Ethernetjest to najpopularniejsze rozwiązanie techniczne (znormalizowane zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3) stosowane w sieciach transmisji danych do łączenia komputerów w lokalne sieci LAN. Podstawowym medium wykorzystywanym do budowy sieci transmisji danych jest kabel skrętka miedziana, wykorzystuje protokół CSMA/CD. W sieciach ethernet przepływność danych wynosi najczęściej 10 lub 100 Mbit/s, ale występują w nich również inne szybkości transmisji danych:

Ethernet 10 Mb/s (Thin Ethernet, 10Base2, 10Base5, 10BaseT, 10Broad36, 10BaseF),

Ethernet 100 Mb/s (Fast Ethernet, 100BaseT, 100BaseX, 100VG-AnyLAN),

Ethernet 1000 Mb/s (Gigabit Ethernet),

Ethernet 10 Gb/s (Ten Gigabit Ethernet).

ETSI(European Telecommunication Standards Institute) to międzynarodowa organizacja opracowująca, tworząca i zatwierdzająca normy i standardy w zakresie telekomunikacji.

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych będący niezależną organizacją standaryzacyjną rynku telekomunikacyjnego w której zakresie leży opracowywanie norm dotyczących usług, sprzętu i sieci. Skupia ok. 300 członków którymi są operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy sprzętu i organizacje administracyjno-regulacyjne państw europejskich.

Europejski numer alarmowy 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia osoby przebywające na terenie całej UE wybierając numer 112, mają gwarancję połączenia się ze służbami ratowniczymi powołanymi do niesienia pomocy. Jednym z istotnych elementów przyspieszających działania służb ratowniczych jest posiadanie przez nie informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej.

 

 

F

Ferrulajest to ceramiczna lub plastikowa tulejka znajdująca się w rozłącznych złączach optycznych o średnicy 2,5 mm (w złączkach typu SFF 1,25 mm) która chroni włókno światłowodowe przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz pomaga we właściwym i jak najdokładniejszym ułożeniu względem siebie powierzchni czołowych łączonych odcinków włókien światłowodowych.

Frame Relay-jest to usługa umożliwiająca budowę wirtualnej sieci prywatnej opartej na sieciach transmisji danych. Sieć ta działa na zasadzie komutacji (przełączania) pakietów, jest budowana na bazie wydzielonych kanałów PVC. Kanały PVC łączą ze sobą dwa urządzenia realizujące transmisję danych pomiędzy dwiema lokalizacjami (punkt – punkt). W sieciach tych zawsze jest ustanawiany parametr CIR, dzięki czemu transmisja danych jest realizowana z ustanowioną wcześniej gwarancją jakości i niezawodności.

FXO (Foreign Exchange Office) jest to port umożliwiający odebranie sygnału z sieci telefonicznej (ton ciągły i tony przerywane słyszane później w słuchawce). Do tego portu podłączamy np. tradycyjną, analogową linię telefoniczną sieci PSTN, po to, żeby uzyskać w telefonie podłączonym do bramki, sygnał z sieci analogowej (jeśli np. nie działa Internet i nie można dzwonić przez VoIP, to można dzwonić przez tradycyjną sieć telefoniczną PSTN) lub żeby móc odebrać telefon, jeśli ktoś dzwoni na numer w sieci analogowej. Typ gniazda i wtyczki RJ 11.

FXS(Foreign Exchange Station) jest to port umożliwiający podłączenie telefonu analogowego. Ogólnie mówiąc, ten port wysyła sygnał telefoniczny do telefonu (ton ciągły i tony przerywane słyszane w słuchawce). Do tego portu podłączamy telefon, aby móc rozmawiać i odbierać połączenia telefoniczne lub odbierać i wysyłać faksy. Typ gniazda i wtyczki RJ 11.

 

 

G

G.703jest to standardowy interfejs teletransmisyjny, powszechnie wykorzystywany w telekomunikacji.

GPRS (General Packet Radio Service) jest to technologia w telefonii komórkowej, pozwalająca na wysyłanie i odbieranie danych w formie pakietów, z prędkością do 115 kbit/s. Technologia ta umożliwiła wprowadzenie opłat zależnych od ilości wysłanych i odebranych danych i niezależnych od czasu trwania połączenia. GPS GPS (Global Positioning System) jest to system satelitarny, umożliwiający przekazywanie informacji o położeniu na Ziemi dowolnych obiektów – system określa długość i szerokość geograficzną z dokładnością nawet do 3mm, na bazie pomiarów wykonanych w jednym czasie z 3 sztucznych satelitów Ziemi.

GSM (Global System for Mobile Comunication) jest to standard technologii używanej w telefonii komórkowej do prowadzenia rozmów (transmisja głosu), przesyłania danych (dostęp do Internetu) oraz przekazywania wiadomości multimedialnych i tekstowych.

  

H 

HDSL(High-bit-rate Digital Subscriber Line) jest to technologia umożliwiająca budowę symetrycznych łączy do transmisji danych na tradycyjnych parach miedzianych w kablach telefonicznych. Łącza takie mają przepustowość 2 Mbit/s i są zestawiane na jednej, dwóch lub trzech parach miedzianych, w zależności od rodzaju modemów jakie zostały użyte do budowy takiego łącza. Najczęściej stosowane interfejsy w modemach to G.703 lub V.35.

HL(Hot Line) jest to tak zwana gorąca linia – jeśli po podniesieniu słuchawki nie zostanie wybrany żaden numer, osoba podnosząca słuchawkę zostanie automatycznie połączona z określonym wcześniej numerem telefonu (np. numerem alarmowym).

HSDPA(ang. High Speed Downlink Packet Access) to mobilna technologia stosowana w sieciach operatorów komórkowych, która umożliwia pobieranie danych w kierunku do komputera z sieci z prędkością do 7,2 Mb/s

HSPA(High Speed Packet Access) - nieodłączną zaletą tego rozwiązania jest to, że technologia HSPA jest naturalnym rozwinięciem istniejących sieci WCDMA/GSM, czyli około 85 procent istniejących sieci bezprzewodowych na świecie. Dzięki temu posiada potencjał, aby obsłużyć duże ilości użytkowników sieci bezprzewodowej, tworząc masowy rynek dla mobilnych sieci szerokopasmowych. Przewiduje się, że do roku 2010, 71 procent mobilnych połączeń szerokopasmowych powinno opierać się na technologii HSPA. Użytkownicy będą w stanie pobierać dane średnio 20 razy szybciej niż przy użyciu połączenia GSM/GPRS. W kolejnych krokach ewolucji HSPA zostanie zwiększona prędkość pobierania danych do 42Mbps oraz wysyłania do 12 Mps.

HSUPA(ang. High Speed Uplink Packet Access) to mobilna technologia stosowana w sieciach telefonii komórkowej, która umożliwia wysyłanie danych w kierunku z komputera do sieci z prędkością do 1,9 Mb/s, czyli ponad pięciokrotnie większej od osiąganej w sieci 3G

 

 

 

I

IDSL(ISDN-like DSL) jest to technologia imitująca ISDN wykorzystująca technikę kodowania 2B1Q stosowaną w łączach ISDN. Umożliwia przesyłanie danych z szybkością 144 lub 128 Kbit/s w obu kierunkach.

IIFC(Inhibition of Incoming Forwarded Calls) jest to usługa polegająca na odrzucaniu połączeń przychodzących, które pochodzą z przekierowania.

ISDN (Integrated Services Digital Network) jest to cyfrowa sieć telefoniczna umożliwiająca realizację wielu różnorodnych usług, budowana na bazie cyfrowych central telefonicznych. Umożliwia realizację transmisji dźwięków, obrazów i danych z prędkością n x 64kbit/s. Rozróżniamy dostęp oparty na dwóch kanałach rozmównych 64 kbit/s - ISDN 2B+D (lub inaczej ISDN BRA, ISDN BRI) i dostęp oparty na trzydziestu kanałach rozmównych 64 kbit/s - ISDN 30B+D (lub inaczej ISDN PRA, ISDN PRI), gdzie B oznacza jeden kanał 64 kbit/s, a D kanał sygnalizacyjny (16 kbit/s dla BRA i 64 kbit/s dla PRA).

ISP (Internet Service Provider) to określenie firmy będącej dostawcą usługi dostępu do Internetu dla klientów końcowych (dostawcy ci często są określani jako Prowajderzy usług szerokopasmowych). Firmy te świadcząc usługi dostępu do Internetu, mogą być posiadaczami własnych sieci (kablowych, światłowodowych, radiowych) na bazie których dostarczają usługi lub dzierżawić odpowiednią infrastrukturę od innych firm.

IVR (Interactive Voice Response) jest to system, który umożliwia interaktywną obsługę dzwoniącego np. do firmy. System ten umożliwia tworzenie menu, poprzez odtwarzanie dzwoniącemu nagranych wcześniej komunikatów głosowych oraz wybór odpowiednich jego pozycji z użyciem klawiatury aparatu telefonicznego z wybieraniem tonowym lub za pomocą głosu. IVR umożliwia zastąpienie osoby odbierającej telefony i przełączającej dzwoniących do odpowiednich działów lub osób w firmie w system automatycznego wybierania miejsca w które dzwoniący chce się dodzwonić w danej firmi np. serwis reklamacyjny, informacja o produktach.

 

  

J 

Jitter- są to nierównomierne opóźnienia przesyłu pakietów głosowych (w czasie) w sieci IP, skutkujące nierównomiernym ich odbieraniem przez aplikacje (lub urządzenia) przetwarzające je na sygnał analogowy słyszany w słuchawce. Przyczyną tych nierównomierności jest jednoczesna transmisja przez to samo medium transmisyjne pakietów pochodzących z różnych aplikacji. W skrajnych przypadkach, zwiększona wartość jitter prowadzi do przerw w transmisji głosu. W celu ograniczenia zjawiska jakim jest jitter, stosuje się bufory, umożliwiają oczekiwanie na spóźnione bądź retransmitowane pakiety głosowe.

 

  

L 

LAN(Local Area Network) jest to lokalna sieć komputerowa, obejmująca swoim zasięgiem niewielki obszar np. budynek, teren firmy. W sieciach tych najczęściej wykorzystywany jest standard Ethernet.

LLU (Local loop unbundling ) to dostęp do lokalnej pętli abonenckiej, umożliwiający świadczenie usług szerokopasmowych oraz głosowych w nieograniczonym zakresie klientom, korzystającym z analogowych linii telefonicznych będących własnością TPSA.

LMDS(Local Multipoint Distribution System ) jest to technologia asymetrycznej, szerokopasmowej łączności radiowej umożliwiająca m.in. na bezprzewodowy dostęp do Internetu. Do transmisji wykorzystuje pasmo radiowe o częstotliwości 26-29 GHz, umożliwiając realizację transmisji danych z szybkością do 155 Mb/s.

LTE (Long Term Evolution) - to technologia, która pozwala na bezprzewodową transmisję danych z prędkością do 300 Mb/s. Umożliwi powszechne korzystanie z zaawansowanych usług, takich jak interaktywna telewizja, nowe formy rozrywki czy profesjonalne rozwiązania dla biznesu. Jej komercyjne uruchomienie zaplanowano na 2009 rok. Wg specjalistów z firmy Ericsson, LTE będzie podstawowym standardem dla sieci 4G i stanie się naturalnym następcą technologii, które już odniosły sukces na rynku , czyli GSM/WCDMA/HSPA.

 

 

M

MAN (Metropolitan Area Network) jest to miejska sieć tworząca rdzeń dla innych sieci, tworząc sieć szkieletową o zasięgu do 100 km. Budowana na bazie kabli światłowodowych. MCI (Malicious Call Identification) jest to usługa umożliwiająca rejestrację wywołań złośliwych.

MDF(Main Distribution Frame) jest to przełącznica kablowa, stworzona na bazie zespołów łączówek, które służą do krosowania (łączenia) poszczególnych par miedzianych w kablach i pomiędzy kablam. Przykładem może być łączenie ze sobą kabli wyprowadzających sygnały telefoniczne z centrali miejskiej z kablami wyprowadzonymi w kierunku klientów (abonentów).

MIR (Maximal Information Rate) jest to maksymalna możliwa do osiągnięcia przepływność łącza transmisji danych.

MPLS(Multiprotocol Label Switching) jest to technologia umożliwiająca rutowanie pakietów w sieciach IP na podstawie techniki etykietowania pakietów danych (do każdego pakietu danych jest dołączana dodatkowa informacja - etykieta). Na bazie etykiet odczytywanych przez routery znajdujące się w sieci, odbywa się odpowiednie kierowanie pakietów od ich nadawców do ich odbiorców.

Jest to technologia implementowana w nowoczesnych sieciach internetowych, pozwalająca tworzyć kompleksowe rozwiązania o znacznych możliwościach w zakresie przepustowości, skalowalności i bezpieczeństwa. Wysoką jakość usług zapewniają gwarancje parametrów transmisji. Podział ruchu na różne klasy usługi (CoS - Class of Service) oraz możliwość nadania im odpowiedniej ważności w sieci operatora daje dodatkową gwarancję, że kluczowe z biznesowego punktu widzenia dane, będą traktowane z wyższym priorytetem niż dane mniej krytyczne.

MSN (Multiple Subscriber Number) jest to usługa polegająca na umożliwieniu abonentom sieci ISDN przypisanie kilku numerów telefonicznych do numeru głównego (usługa stosowana w ISDN BRA – maksymalnie 8 numerów MSN).

MVNO(Mobile Virtual Network Operator) to operator, który nie ma własnej sieci i infrastruktury sieciowej, a do świadczenia własnych usług, wykorzystuje sieci istniejących operatorów.

 

 

N

NAT (Network Address Translation) jest to technika adresowania zasobów (urządzeń) w sieci LAN, polegająca na dynamicznej zamianie rzeczywistego adresu publicznego sieci, który został nadany danemu urządzeniu brzegowemu podłączonemu do sieci Internet (np. routerowi) i zastępowaniu go innymi adresami sieciowymi z puli numeracyjnej tak zwanych adresów prywatnych, które są nadawane urządzeniom (np. komputerom) podłączonym do tego urządzenia brzegowego (routera). Innymi słowy następuje translacja adresu publicznego na adresy prywatne, dzięki czemu komputery lub inne urządzenia w sieci prywatnej, nie są bezpośrednio widoczne w sieci Internet.

NDS patrz Prefiks

NT (Network Terminal) jest to rodzaj terminala sieciowego zakończającego łącze doprowadzone do klienta np. łącza ISDN.

 

 

O

OCB (Outgoing Call Barring) jest to ograniczenie możliwości wykonywania niektórych typów połączeń wychodzących np.: na 0700 (audioteks), międzynarodowych itd.

 

 

 

P 

PABX(Private Automatic Branch Exchange) jest to automatyczna centrala telefoniczna tworząca sieć telefoniczną w firmach lub instytucjach, do której podłączone są łącza abonenckie typu PSTN lub ISDN operatora telekomunikacyjnego. Do centrali telefonicznej PABX mogą być również podłączone bramki VoIP (poprzez porty analogowe centrali) umożliwiające wykonywanie rozmów telefonicznych za pośrednictwem Internetu.

Patchcord jest to przewód o znormalizowanej długości oraz dwustronnie zakończony znormalizowanymi złączami, który służy do łączenia ze sobą poszczególnych elementów osprzętu telekomunikacyjnego.

Pętla abonencka jest to para miedzianych przewodów (dwie żyły) łączące centralę telefoniczną operatora z gniazdem telefonicznym abonenta (terminalem abonenckim).

PCM (Pulse Code Modulation) jest to metoda w telekomunikacji pozwalająca na zamianę sygnału analogowego na sygnał cyfrowy poprzez modulowanie sygnału analogowego (modulacja sygnału analogowego takiego jak głos i dźwięk sygnałem próbkującym - modulacja kodowo impulsowa). Dzięki niej głos może być zamieniony na impulsy cyfrowe o wartości 0 i 1, z których tworzone są bity i bajty danych.

Pigtail jest to końcówka włókna kabla światłowodowego zakończona fabrycznie standardowymi wtykami złącz optycznych.

PoE (Power over Ethernet) jest to technologia, dzięki której nie jest konieczne stosowanie zewnętrznego źródła zasilania w urządzeniach sieciowych (np. telefony VoIP, punkty dostępowe, kamery IP). Zasilanie urządzeń jest realizowane poprzez podłączenie jednego kabla LAN, który umożliwia zasilanie urządzenia sieciowego i transmisję danych, dzięki czemu oprócz uproszczenia instalacji, możliwa jest instalacja urządzeń w miejscach, gdzie doprowadzenie zasilania elektrycznego jest utrudnione lub niemożliwe.

Port jest to miejsce, w którym następuje fizyczne przyłączenie urządzeń lub sieci klienta z siecią operatora.

POTS (Primary Old Telephone Services) jest to podstawowa usługa telefoniczna, pozwalająca na realizację analogowych połączeń telefonicznych, często w ten sposób nazywana jest linia analogowa, w której rozmowy telefoniczne realizowane są w paśmie 300 ÷ 3400 Hz.

PPP (Point to Point Protocol) jest to standardowy protokół komunikacyjny w sieci Internet, typu punkt – punkt, służący do nawiązywania połączeń wdzwanianych do Internetu (dial-up).

Prefiks (inna pisownia: prefix) jest to ciąg cyfr o postaci 10XX lub 10XXX (gdzie X to dowolne cyfry) identyfikujący danego operatora telekomunikacyjnego. Operatorzy telekomunikacyjni i realizowane przez klientów tych operatorów połączenia telekomunikacyjne, są identyfikowane w sieciach telekomunikacyjnych poprzez nadany prefiks. W nomenklaturze urzędowej prefiks jest nazywany numerem dostępu do sieci (NDS).Prefiksy umożliwiają w pewnym sensie komunikację pomiędzy klientami a sieciami telekomunikacyjnymi (których właścicielami są operatorzy telekomunikacyjni), klient wskazuje w tym przypadku poprzez prefiks, przez sieć którego operatora ma być zrealizowane połączenie.

 

Preselekcja jest to wybór operatora telekomunikacyjnego dla realizowanych z telefonów stacjonarnych połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych i dial-up. Wybór ten jest dokonywany na wniosek abonenta i realizowany w centrali telefonicznej operatora lub centrali abonenta. Pozwala to na automatyczne pominięcie prefiksu 10XX lub 10XXX (gdzie, X oznacza dowolne cyfry) w trakcie wybierania numeru przez abonenta - prefiks ten jest dodawany automatycznie przez centralę telefoniczną.

PSTN(Public Switched Telephone Network) jest to publiczna sieć telefoniczna wykorzystująca technologię komutacji łączy (łączenia ze sobą rozmówców na liniach telefonicznych). W sieci tej następuje automatyczne łączenie ze sobą kanałów rozmównych pomiędzy abonentami za pośrednictwem central telefonicznych. Komutacja kanałów jest realizowana w samej sieci PSTN, z sieciami ISDN, z sieciami GSM (komórkowymi), a także z abonentami VoIP.

PVC(Permanent Virtual Circuit) jest to stałe połączenie wirtualne tworzone w sieciach transmisji danych do przesyłu danych między dwoma urządzeniami końcowymi.

  

Q 

QoS (Quality of Service) to mechanizm umożliwiający nadawanie odpowiednich priorytetów pakietom przesyłanym przez Internet. Mechanizm ten stosowany jest w telefonii VoIP do nadawania pakietom w których zakodowany jest głos wyższych priorytetów, w stosunku do pakietów zawierających same dane – dzięki temu rozmowa telefoniczna może przebiegać bez zakłóceń związanych np. z opóźnieniami czasowymi przesyłanych pakietów w których zakodowany jest głos.

 

 

R

RADSL(Rate-adaptive Digital Subscriber Line) jest to technologia umożliwiająca realizację szerokopasmowej transmisji danych o zmiennej szybkości, której maksymalna wielkość jest negocjowana na bieżąco przez komunikujące się modemy.

RJ 11jest to standardowy telefoniczny interfejs fizyczny (wtyczka, gniazdo), posiadający cztery styki. Umożliwia połączenie aparatu telefonicznego ze słuchawką np. kablem skrętnym lub aparatu telefonicznego z gniazdem telefonicznym.

RJ 45jest to standardowy telefoniczny interfejs fizyczny (wtyczka, gniazdo), posiadający osiem styków. Wykorzystywany najczęściej w sieciach transmisji danych lub ISDN. Popularnie nazywany złączem typu Ethernet.

RS 232jest to standard interfejsu służącego do transmisji danych, najczęściej wykorzystywany do wymiany danych pomiędzy urządzeniem sieciowym (modemem, buforem danych) a terminalem np. do programowania danego urządzenia lub pobrania z niego danych. Standard ten zapewnia transmisję szeregową bit po bicie, w sposób asynchroniczny lub synchroniczny.

 

 

S 

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) jest to technologia umożliwiająca budowę symetrycznych łączy do transmisji danych (pasmo dostępne w kierunku od sieci do klienta jest takie samo jak od klienta w stronę sieci) na tradycyjnych parach miedzianych w kablach telefonicznych, jednak o mniejszej przepustowości niż HDSL ale za to tylko na jednej parze przewodów miedzianych.

SHDSL (Symmetric High bit-rate Digital Subscriber Line) jest to technologia rozszerzająca technologię SDSL, która pozwala na transmisję na poziomi 2,3 Mbit/s.

SIP(Session Initiation Protocol), jest to protokół (standard) w telefonii VoIP umożliwiający zestawianie połączenia pomiędzy jednym lub wieloma użytkownikami sieci IP, PSTN lub ISDN. Z pośród obecnie stosowanych protokołów, SIP jest protokołem dominującym, wypierając stopniowo protokół H.323.

Spliterto urządzenie umożliwiające jednoczesne podłączenie do linii telefonicznej modemu ADSL i telefonu.

SS7 (Signaling System No. 7) jest to rodzaj sygnalizacji wykorzystywanej we współczesnych systemach komutacyjnych do wymiany informacji między centralami telefonicznymi. Sygnalizacja jest realizowana w wydzielonych kanałach, które są zestawiane pomiędzy analogowymi sieciami telefonicznymi, sieciami ISDN, sieciami GSM (komórkowymi), sieciami IN (sieci inteligentne).

SUB (Subaddressing) jest to tak zwane podadresowanie, które pozwala na dodatkowe adresowanie wywoływanego abonenta. Dzięki tej usłudze można rozróżniać terminale dołączone do jednego zakończenia sieci ISDN.

Swiadectwo homologacji jest to pozwolenie na sprzedaż i używanie danego urządzenia telekomunikacyjnego na terenie kraju, przyznawane przez instytucję do tego uprawnioną danym kraju. Jest to dokument potwierdzający zgodność stosowanych rozwiązań w danym urządzeniu z obowiązującymi normami.

 

 

T 

T1 jest to amerykański standard realizowanej transmisji danych o przepływności 1,544 Mbit/s. Odpowiada europejskiemu standardowi E1.

T2 jest to amerykański standard realizowanej transmisji danych o przepływności 6,312 Mbit/s. Odpowiada europejskiemu standardowi E2.

T3 jest to amerykański standard realizowanej transmisji danych o przepływności 44,736 Mbit/s. Odpowiada europejskiemu standardowi E3.

T38 jest to protokół używany w telefonii VoIP, który umożliwia przesyłanie faksów w sieciach IP (transmisji danych).

T4 jest to amerykański standard realizowanej transmisji danych o przepływności 274,176 Mbit/s.

 

 

U 

UDSL (Universal Digital Subscriber Line) jest to technologia umożliwiająca realizację symetrycznych łączy do transmisji danych z jedną z dwóch przepustowości łącza: 1 Mbit/s lub 2 Mbit/s. Wybór przepustowości uzależniony jest od odległości dzielącej użytkownika od dostawcy łącza.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) jest to technologia pakietowego przesyłu danych w sieciach komórkowych, umożliwiająca przesył z prędkościami liczonymi w Mbit/s – odpowiednik łączy szerokopasmowych w technice przewodowej.

UPnP (Universal Plug and Play) - jest to technologiabędąca standardem współpracy urządzeń w środowisku cyfrowego domu i umożliwia automatyczne wykrywanie urządzeń oraz zdalne sterowanie nimi. Mogą to być podłączone do sieci komputery, drukarki, routery internetowe i elektroniczne urządzenia AGD.

Technologia UPnP jest niezależna od systemów operacyjnych, języków programowania i nośników fizycznych, dzięki czemu można ją wdrażać w dowolnych sieciach IP, np. WLAN czy kablowych sieciach Ethernet.

UUS(User to User) to rodzaj sygnalizacji umożliwiający przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami sieci ISDN.

 

 

V 

V.35jest to rodzaj interfejsu, który umożliwia realizację transmisji z przepływnością n x 64 kbit/s (maksymalnie 2048 kbit/s).

VDSL (Very High Digital Subscriber Line) jest to technologia umożliwiająca zwiększenie przepustowości łącza do 52 Mbit/s w stronę użytkownika i 2,3 Mb/s w stronę sieci. Rozwinięcie technologii ADSL.

VoIP (Voice over IP) jest to telefonia wykorzystująca technologie umożliwiające kodowanie mowy (dźwięku) i przesyłanie go za pośrednictwem sieci z komutacją pakietów (np. Internet) do innego użytkownika tej sieci lub też do użytkownika tradycyjnej telefonii (analogowej lub ISDN).

VPN(Virtual Private Network) jest to wirtualna sieć prywatna tworzona przez firmy i instytucje na bazie sieci publicznych takich jak Internet, poprzez kreowanie ścieżek dostępowych pomiędzy urządzeniami końcowymi w których dane mogą być kompresowane i szyfrowane. Umożliwia dostęp do usług internetowych i głosowych. Stanowi wydzieloną część działającą w ramach sieci publicznej (zasobów operatora, sieci Internet). Odbiorcą usług VPN są firmy posiadające od kilku do kilkuset oddziałów, zarówno w kraju, jak i poza granicami danego kraju – we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki. Z usługi VPN powszechnie korzystają firmy posiadające scentralizowane systemy informatyczne, w których wymiana danych pomiędzy jednostkami zdalnymi a centralą musi być realizowana w sposób ciągły. VPN tworzy korporacyjną sieć służącą do wymiany danych pomiędzy oddziałami Klienta. Umożliwia zdalny dostęp do: baz danych, systemów i aplikacji wykorzystywanych w firmie, Internetu, Intranetu i Extranetu. Dodatkowo zapewnia realizację usług głosowych.

 

 

W

WAN(World Area Network) jest to sieć transmisji danych o globalnym zasięgu, np. Internet. Sieci takie oferują bardzo zróżnicowane przepływności i interfejsy.

WLAN (Wireless LAN) jest to lokalna sieć transmisji danych realizowana drogą radiową z wykorzystaniem pasma 2,4 GHz lub 5 GHz. Sieci te są projektowane zgodnie ze standardem IEEE 802.11.

WLR (Wholesale Line Rental) – jest to usługa hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej, funkcjonująca na rynku usług międzyoperatorskich.

 

  

X

xDSL jest to ogólna nazwa technologii umożliwiającej transmisję danych. Jest wykorzystywana w sieciach dostępowych, które bazują na kablach z żyłami miedzianymi. Przykładem urządzeń z rodziny xDSL mogą być urządzenia: ADSL, HDSL, IDSL, RADSL, SDSL, SHDSL, UDSL, VDSL.

 

 

Cyfry

2G jest to synonim telefonii komórkowej GSM, czyli telefonii drugiej generacji.

3G jest synonimem telefonii komórkowej UMTS, czyli telefonii trzeciej generacji.

802.11 jest to grupa standardów opisujących sposób dostępu do sieci z wykorzystaniem dostępu radiowego. Standard ten obejmuje kilka szybkości transmisji danych z wykorzystaniem różnych częstotliwości:

standard 802.11 szybkość transmisji 1 oraz 2 Mbit/s, pasmo częstotliwości 2,4 GHz,

standard 802.11a szybkość transmisji 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 Mbit/s, pasmo częstotliwości 5,0 GHz,

standard 802.11b szybkość transmisji 1, 2, 5.5 oraz 11 Mbit/s, pasmo częstotliwości 2,4 GHz,

standard 802.11g szybkość transmisji 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 Mbit/s, pasmo częstotliwości 2,4 GHz,

standard 802.11n szybkość transmisji

100, 250 oraz 540 Mbit/s, pasmo częstotliwości 2,4 GHz.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium